I år satte coronapandemin stopp för de traditionella evenemangen i Falkenberg – men inte för nya initiativ. Med ”Vi sätter färg Falkenberg” genomfödes inte mindre än 128 mikroevenemang inför en slumpmässig och överraskad publik.

Sommaren 2020 såg Falkenberg ut att bli utan evenemang som så länge varit en viktig del i upplevelsen Falkenberg. De har fyllt den fysiska platsen och vårt digitala flöde med positiva budskap. Vi var nu oroade över att Falkenberg skulle upplevas som öde. Men vad skulle man kunna göra under rådande restriktioner? DFAB försökte vara lyhörda för idéer som dök upp.

Andreas Sköld från Falkenbergsrevyn presenterade en bra idé som var genomförbar. Med en ovanligt kort planeringstid på sju veckor lyckades vi sjösätta projektet. För att få tillstånd krävdes en ovanligt omfattande och genomarbetad säkerhetsbeskrivning som tydligt skulle klargöra hur man tänkt kring smittorisker. Men med två dagar till första programpunkt var tillståndet i hamn. Berörda myndigheter och förvaltningar visade exempel på en mycket hög servicenivå. 

Kultur i Popup-form

”Vi sätter färg på Falkenberg” bestod totalt av 128 fantastiska programpunkter över 21 dagar (6-26 juli). Det var ett brett spektrum av kulturyttringar; konst, musik, dans, föreställningar, performance och litteratur som dök upp som överraskningar på olika platser. Totalt var ca 100 personer engagerade i projektet varav 77 var innehållsaktörer.

Projektet fick stor synlighet i det offentliga rummet, men vi visste på förhand att vi bara skulle kunna nå ut till ett begränsat antal människor. Vi kunde inte gå ut med programmet och på sätt skapa folksamlingar. Produktionen av tio filmer spelade därför en viktig roll. Med filmerna ville vi skapa positivt innehåll i våra digitala kanaler och överbrygga problemet med att endast få skulle ha möjlighet att ta del av händelserna. Filmerna skulle också skapa en känsla av att det hände roliga saker runt om i Falkenberg. Se alla filmerns här>>

Lyckat projekt

Responsen blev väldigt positiv från både medverkande aktörer och publiken på plats. Filmerna har även engagerat stort på nätet och vi nådde ut till ca 78 000 personer genom organisk räckvidd. Många falkenbergare och företag har delat innehållet vilket visar på att många tyckte att detta var ett bra initiativ och värt att sprida. Det nöjesbetonade innehållet har spelat en viktig roll för att upprätthålla bilden av Falkenberg som evenemangsstad på Falkenbergs facebook-sida.

Vad kostade det?

Projektmedel söktes från Framtidsbanken och egen finansiering utgjordes i huvudsak av uteblivna kostnader för F17-EM och arrangörsstöd. Projektet genomfördes inom ramen för budgeten på 500 000 kr/inkl moms (300 000 var bidrag från Framtidsbanken, 200 000 var egen finasiering).

Fortsatt viktigt med kreativa lösningar

Coronapandemin har lamslagit hela evenemangsektorn och påverkar i mycket hög grad övrig besöksnäring. Projektet ”Vi sätter färg på Falkenberg” har visat på möjligheter att genomföra microevenemang under rådande restriktioner. Detta är en möjlig väg för att vidhålla attraktivitet för platser, utan att skapa folksamlingar. Problem med att generera direkta intäkter vid evenemang gör att aktörer i exempelvis stadskärnor behöver hitta kreativa finansieringsmodeller för att skapa aktiviteter som bidrar till attraktivitet. Falkenbergs centrumutvecklare har en nära kontakt med aktörer i centrum och dessa har genomgående uttryckt sig positiva till projektet. Projektets innehåll är inte olik normala köpmannaföreningsaktiviteter, även om de skett i koncentrerad form. Andra destinationsbolag har med nyfikenhet följt projektet och man funderar som exempel på att göra ett liknande projekt i Skövde.

//Johan Bengtsson, projektansvarig